O MUZEUM 

UROCZYSTE OTWARCIE MUZEUM
W dniu 23 maja 2021 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej siedziby jedynego na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. w 51 rocznice śmierci artysty w kaplicy pałacowej. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 5 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Wśród 41 projektów wybranych do dofinansowania, na 2 miejscu z liczba 90 pkt. znalazł się projekt pn. „Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”. Wnioskodawcą była Gmina Jabłoń przy udziale rzeczowym partnerów: Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Głównym celem realizowanego projektu było dostosowanie czworaka folwarcznego pełniącego niegdyś siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu na potrzeby jedynego na świecie Muzeum, poświęconego życiu i twórczości rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował: remont obiektu w tym zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i renowację elewacji obiektu, montaż pompy ciepła oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto, wykonano aranżację Muzeum wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz dokonano zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół obiektu.W ramach projektu swój wkład rzeczowy wniosło Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w postaci renowacji zabytkowego kufra oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej- wykonanie tablic informacyjnych. Projekt aranżacji wnętrza oraz nadzór nad realizacją sprawowały Pani Katarzyna Cebulak oraz Sabina Mazurek-Zawadzka. Firma Eres Piotr Szymański z Parczewa przeprowadziła kompleksowo pracę renowacyjne nad nową siedzibą Muzeum zaś firma Matago Group Mateusz Gembicki z Wrocławia dostarczył i zamontował wyposażenie. Obecnie odwiedzający Muzeum ma możliwość poznać życie i twórczość artysty, jego związki z Jabłoniem, a także jego zamiłowanie do sportu i podróży.W zbiorach Muzeum mamy możliwość zobaczyć pamiątki po rodzinie Zamoyskich, materiały archiwalne w tym fotografie, listy, dokumenty, liczną korespondencję z mieszkańcami Jabłonia, także nagrane rozmowy z osobami znającymi osobiście artystę.
 
/aktualnosci/otwarcie-muzeum-27.jpg
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak ważnym wydarzeniu.

Dziękujemy przede wszystkim Radzie Gminy Jabłoń, Wójtowi Gminy Jabłoń, Gminnym instytucjom kultury i oświaty, instytucjom Muzealnym tj. Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Literatury, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie za pomoc w tworzeniu nowej siedziby.
GALERIA Z OTWARCIA - ZOBACZ

Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 956 697,98 zł
Wartość dofinansowania: 438 800,00 zł
Wkład własny Gminy: 518 697,98 zł

August Zamoyski - jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy - jest istotnie i wielorako związany z Jabłoniem (powiat parczewski). W pamięci mieszkańców Jabłonia był nieprzerwanie obecny nie tylko jako właściciel majątku, lecz także jako wyjątkowy artysta. Informacje o jego działalności artystycznej docierały do Jabłonia dzięki stałym kontaktom artysty z grupą pozostałych na miejscu przyjaciół.
Jadwiga Tokarska, córka rządcy i wieloletnia nauczycielka w szkole podstawowej, gromadziła listy od Augusta Zamoyskiego i utrwalała swoje o nim wspomnienia, które dziś stanowią istotne uzupełnienie wizerunku artysty. Przychodziła do internatu jabłońskiego Zespołu SzkółRolniczych i opowiadała młodym ludziom o Zamoyskim, rozbudzając w nich zainteresowanie jego twórczością. To dzięki jej barwnym opowiadaniom w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zorganizowano pierwszą "nieśmiałą" wystawę zdjęć dzieł artysty w internacie męskim, który wówczas mieścił się w oficynie pałacowej.

W 1993 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowano pierwsz
ą po wojnie Wystawę monograficzną Augusta Zamoyskiego w 100-lecie urodzin artysty.
/aktualnosci/p001_4_00_11.jpg Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych z Jabłonia podczas zwiedzania wystawy dzieł Augusta Zamoyskiego 
w Muzeum Narodowym w Warszawie - 1993 r. 
Do Jabłonia zaczęli zaglądać dziennikarze i historycy sztuki. Kontakty z Zofią Kossakowską-Szanajcą (autorką monograficznego albumu August Zamoyski), Andrzejem Watem z Paryża,. Lechosławem Lameńskim, Euzebiuszem Majem oraz autorami pierwszych prac o artyście Henrykiem Łusiewiczem i Teresą Olszewską, a nade wszystko z ostatnią żoną Heleną Zamoyską wpłynęły na podjęcie decyzji o zorganizowaniu stałego miejsca poświęconego Augustowi Zamoyskiemu.

Dzięki ogromnemu wsparciu Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie 5 listopada 1994 roku w internacie męskim Zespołu Szkól Rolniczych w Jabłoniu została otwarta Izba Pamięci Augusta Zamoyskiego. Młodzież wspólnie z nauczycielami gromadziła w Izbie pamiątki po Zamoyskim, wspomnienia ludzi pamiętających rzeźbiarza, artykuły i opracowania naukowe.
/aktualnosci/p001_4_00_12.jpg
Otwarcie Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu,
wśród gości : żona Augusta Zamoyskiego Helena Zamoyska i minister oświaty narodowej prof. Tadeusz Pilch.
 

W czerwcu 1998 roku Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu przyjął za swego patrona Augusta Zamoyskiego. W uroczystościach, podobnie jak z okazji otwarcia Izby Pamięci, wzięła udział żona artysty Helena Zamoyska, a także członkowie jego dalszej rodziny, historycy sztuki i mieszkańcy Jabłonia, wśród których znajdowała się ulubiona modelka artysty - Franka (Franciszka Kusiuk).


/aktualnosci/p001_4_00_13.jpg Nadanie Zepołowi Szkół Rolniczych w Jabłoniu im. Augusta Zamoyskiego - Czerwiec 1998 r.,
Helena Zamoyska odsłoniła tablicę pamiątkową.
 

Początkowo Izba Pamięci Augusta Zamoyskiego dostępna była dla zwiedzających wyłącznie w czasie trwania roku szkolnego. Dlatego też w czasie obchodów 500-lecia Jabłonia w roku 2003 Izba - przy wydatnej pomocy władz samorządowych gminy Jabłoń - została przeniesiona do obecnej siedziby Muzeum Augusta Zamoyskiego (którego otwarcie nastąpiło 18 września 2011 roku).

/aktualnosci/p001_4_00_14.jpg
 
 
 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej przejmuje opiekę nad Izbą Pamięci Augusta Zamoyskiego
z rąk przewodniczącego Rady Gminy Jabłoń - Władysława Burca
 

/aktualnosci/p001_4_00_15_1633279245.jpg Wystąpnienie Zofii Kossakowskiej-Szanajcy, autorki książki o Auguscie Zamoyskim
(rok 2003, przeniesienie Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego)
 

/aktualnosci/p001_4_00_16.jpg Wnętrze Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego

Opiekę merytoryczną nad Izbą Pamięci objęło powstałe również w 2003 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, a sprawami technicznymi i gospodarczymi związanymi z funkcjonowaniem Izby zajmował się Urząd Gminy w Jabłoniu. Coraz więcej turystów zaczęło odwiedzać Jabłoń, zachwycał ich pałac i twórczość wybitnego rzeźbiarza, o czym świadczą wpisy do księgi pamiątkowej Izby (a obecnie Muzeum).

Wiele imprez organizowanych w Jabłoniu nawiązuje do życia i twórczości Augusta Zamoyskiego; niezwykle barwna biografia artysty zaciekawia coraz więcej młodych ludzi szukających interesujących tematów do swoich prac dyplomowych.

W 2007 roku, dzięki staraniom historyka sztuki Andrzeja Wata , Helena Zamoyska przekazała całe archiwum męża do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Nawiązana współpraca Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej z Muzeum Literatury pozwoliła dotrzeć do niezwykle interesujących nieznanych wcześniej archiwaliów, np. listów mieszkańców Jabłonia do Zamoyskiego.

Odnalezione w Jabłoniu w 2009 roku na strychu czworaka, "rządcówki", dokumenty folwarczne, listy, zdjęcia, szkice Augusta Zamoyskiego uzupełniły sprowadzone z Francji archiwum, a także stały się ważnym argumentem za przekształceniem Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego w muzeum. W tym samym roku w Sylvanes we Francji powstało pierwsze na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego, gdzie zgromadzono ponad osiemdziesiąt jego dzieł.

Kontakty Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej z Towarzystwem Przyjaciół Augusta Zamoyskiege Francji trwały od wielu lat. W roku 2007 Jabłoń gościł inicjatora utworzenia Muzeum w Sylvanes o. André Gouzes i mera de Michela Wolkowitskiego.


/aktualnosci/p001_4_00_17.jpg 
Podpisanie umowy o współpracy
Od lewej : Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko, Ojciec André Gouzes, i mer Sylvanes Michel Wolkowitski
 

W 2008 roku Francuzi przekazali do Izby Pamięci pierwszy odlew rzeźby dłuta Augusta Zamoyskiego : jest to portret aktorki lat międzywojennych Marii Brydzińskiej.

/aktualnosci/p001_4_00_18.jpg
 
We wszystkie działania zmierzające do utworzenia najpierw Izby Pamięci, a następnie Muzeum włączały się szkoły jabłońskie, stowarzyszenia, władze samorządowe gminy, instytucje państwowe, duchowni i osoby prywatne. Ogromne wsparcie Muzeum Augusta Zamoyskiego okazują: lubelski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Merytorycznym wsparciem służy zawsze Muzeum Historyk Sztuki - Andrzej Cebulak i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białej Podlaskiej Janusz Maraśkiewicz.

Nasze małe, skromne Muzeum pragnie zbierać rozrzucone przez losy artysty, nieznane wydarzenia i historie z Jego życia. Zachęcamy do udziału w odkrywaniu barwnej i intrygującej biografii Augusta Zamoyskiego.

/aktualnosci/p001_4_00_19.jpg
 Inauguracja Działalności Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu - 18 września 2011 r.
 
 
www.augustzamoyski.eu